Katalog informacij javnega značaja

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naslov:
Osnovna šola Frana Roša
Sedež:
Cesta na Dobrovo 114
Pošta:
3000 Celje
Telefon:
(03) 425 06 00
Fax:
(03) 425 06 20
E-pošta:
osfranarosa@guest.arnes.si
Ravnatelj javnega zavoda:
Vojin Mlinarević, prof. športne vzgoje
Odgovorna uradna oseba:
Vojin Mlinarević, prof. športne vzgoje
Datum prve objave kataloga:
20. 10. 2009
Datum zadnje spremembe kataloga:
14. 9. 2022
Katalog je dostopen na spletnem naslovu:
http://www.os-frana-rosa.si/katalogijz/
Pravna podlaga:
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Uredba o posredovanju informacij javnega značaja
Druge oblike kataloga:
tiskana oblika, dostopna v tajništvu šole

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH, S KATERIMI RAZPOLAGA

2a. Organigram in podatki o organizaciji organa

Kratek opis delovnega področja organa:

Naloga osnovnih šol je osnovnošolsko izobraževanje. Obvezno osnovnošolsko izobraževanje traja devet let. Cilji osnovnošolskega izobraževanja so:

– zagotavljanje kakovostne splošne izobrazbe vsemu prebivalstvu;
– spodbujanje skladnega telesnega, spoznavnega, čustvenega, moralnega, duhovnega in socialnega razvoja posameznika z upoštevanjem razvojnih zakonitosti;
– omogočanje osebnostnega razvoja učenca v skladu z njegovimi sposobnostmi in interesi, vključno z razvojem njegove pozitivne samopodobe;
– pridobivanje zmožnosti za nadaljnjo izobraževalno in poklicno pot s poudarkom na usposobljenosti za vseživljenjsko učenje;
– vzgajanje in izobraževanje za trajnostni razvoj in za dejavno vključevanje v demokratično družbo, kar vključuje globlje poznavanje in odgovoren odnos do sebe, svojega zdravja, do drugih ljudi, svoje in drugih kultur, naravnega in družbenega okolja, prihodnjih generacij;
– razvijanje zavesti o državni pripadnosti in narodni identiteti, vedenja o zgodovini Slovencev, njihovi kulturni in naravni dediščini ter spodbujanje državljanske odgovornosti;
– vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije;
– vzgajanje za spoštovanje in sodelovanje, za sprejemanje drugačnosti in medsebojno strpnost, za spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin;
– razvijanje pismenosti in razgledanosti na besedilnem, naravoslovno-tehničnem, matematičnem, informacijskem, družboslovnem in umetnostnem področju;
– razvijanje pismenosti ter sposobnosti za razumevanje in sporočanje v slovenskem jeziku, na območjih, ki so opredeljena kot narodnostno mešana, pa tudi v italijanskem in madžarskem jeziku;
– razvijanje sposobnosti sporazumevanja v tujih jezikih;
– razvijanje zavedanja kompleksnosti in soodvisnosti pojavov ter kritične moči presojanja;
– doseganje mednarodno primerljivih standardov znanja;
– razvijanje nadarjenosti in usposabljanja za razumevanje in doživljanje umetniških del ter za izražanje na različnih umetniških področjih;
– razvijanje podjetnosti kot osebnostne naravnanosti v učinkovito akcijo, inovativnosti in ustvarjalnosti učenca.

Dejavnost zavoda je: P 85.200 osnovnošolsko izobraževanje

Organi javnega zavoda: Svet zavoda, ravnatelj, pomočnik ravnatelja, strokovni organi, svet staršev

Ravnatelj: Vojin Mlinarević
Telefon: (03) 425 06 10
E-pošta: vojin.mlinarevic@os-frana-rosa.si

Pomočnik ravnatelja: Nataša Čupeljić
Telefon: (03) 425 06 25
E-pošta: natasa.cupeljic@os-frana-rosa.si

Predsednica sveta šole: Marija Maja Grenko, profesorica biologije in gospodinjstva
Člani sveta šole


Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

Osnovna šola Frana Roša, Cesta na Dobrovo 114, 3000 CELJE

Organigram zavoda:

2b. Kontaktni podatki oseb, pristojnih za posredovanje informacij

Osnovna šola Frana Roša, Cesta na Dobrovo 114, 3000 CELJE
Ravnatelj: Vojin Mlinarević
Telefon: 03 425 06 10
E- pošta: vojin.mlinarevic@os-frana-rosa.si

2c. Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja javnega zavoda

Zakoni in podzakonski akti – osnovna šola

Predpisi lokalne skupnosti:
Odlok o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Mestne občine Celje
Sklep o določitvi šolskih okolišev osnovnih šol na območju Mestne občine Celje

Splošni akti javnega zavoda

Predpisi EU

2d. Seznam predlogov splošnih aktov javnega zavoda

Predlogi splošnih aktov zavoda

2e. Seje sveta javnega zavoda

Seje sveta javnega zavoda

2f. Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Letni delovni načrt
Poročilo o uresničitvi letnega delovnega načrta
Finančni načrt
Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Publikacija za šolsko leto 2023/24 
Hišni red
Kodeks ravnanja zaposlenih
Poslovnik o delu sveta staršev
Poslovnik o delu sveta zavoda
Pravila Osnovne šole Frana Roša
Pravilnik o povračilih stroškov v zvezi z delom
Pravilnik o rabi, varovanju in uničevanju pečatov in ključev
Pravilnik o rednem letnem popisu
Pravilnik o subvencioniranju šole v naravi
Pravilnik o subvencioniranju šolske prehrane
Pravilnik o volitvah in odpoklicu v svet zavoda

2g. Seznam vrst upravnih postopkov

Vrste upravnih postopkov, ki jih vodi javni zavod:

1. Osnovna šola v upravnem postopku odloča o vpisu, prestopu, prešolanju, odložitvi šolanja, oprostitvi sodelovanja pri posameznem predmetu, prepovedi obiskovanja osnovne šole po izpolnitvi osnovnošolske obveznosti, statusu učenca, ki se vzporedno izobražuje, oziroma statusom športnika in o dodelitvi sredstev učencem, ki zaradi socialnega položaja ne zmorejo v celoti plačati prispevkov za materialne stroške programa (šola v naravi, prehrana, učbeniki).

Normativna podlaga: 60.a člen Zakona o osnovni šoli

2. Odločanje o zahtevi za dostop do informacije javnega značaja

Normativna podlaga: 21. člen Zakona o dostopu do informacij javnega značaja

2h. Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javne razpise/naročila

Javno naročanje po ZJN – Portal javnih naročil

Drugi javni razpisi/naročila

Razpisi delovnih mest

Druge objave


2i. Seznam evidenc, s katerimi organ upravlja

1.
Ime evidence: Zbirka podatkov o učencih, vpisanih v osnovno šolo, in njihovih starših
Normativna podlaga: 95. člen Zakona o osnovni šoli
Opis in pogoji dostopa do evidence: evidenca ni javno dostopna

2.
Ime evidence: Zbirka podatkov o napredovanju učencev, izdanih spričevalih, vzgojnih opominih in drugih listinah
Normativna podlaga: 95. člen Zakona o osnovni šoli
Opis in pogoji dostopa do evidence: evidenca ni javno dostopna

3.
Ime evidence: Zbirka podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih učencev
Normativna podlaga: 95. člen Zakona o osnovni šoli
Opis in pogoji dostopa do evidence: evidenca ni javno dostopna

4.
Ime evidence: Zbirka podatkov o učencih, ki potrebujejo pomoč oziroma svetovanje
Normativna podlaga: 95. člen Zakona o osnovni šoli
Opis in pogoji dostopa do evidence: evidenca ni javno dostopna

5.
Ime evidence: Evidenca o dejanski zasedenosti delovnih mest
Normativna podlaga: 21. člen Zakona o javnih uslužbencih
Opis in pogoji dostopa do evidence: evidenca je dostopna na sedežu javnega zavoda v času uradnih ur

6.
Ime evidence: Evidenca o strukturi javnih uslužbencev po nazivih
Normativna podlaga: 21. člen Zakona o javnih uslužbencih
Opis in pogoji dostopa do evidence: evidenca je dostopna na sedežu javnega zavoda v času uradnih ur

2j. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Ime informatizirane zbirke:
Kratek opis namena zbirke:
Opis načina pridobivanja podatkov iz zbirke:
Dostop do zbirke:

2k. Druge informacije javnega značaja

Novice o delovanju javnega zavoda:
Letna poročila o dostopu do informacij javnega značaja:

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Tehnični pogoji za dostop do elektronskega kataloga informacij javnega značaja:

Uradne ure organa za dostop do kataloga informacij javnega značaja: vsak delovnik v času uradnih ur

Neposreden dostop do kataloga informacij javnega značaja:

– osebni dostop na sedežu javnega zavoda

– dostop po elektronski poti

Dostop na podlagi zahteve

Neformalna zahteva:

– ustna zahteva

– preko telefona

– po elektronski poti

Formalna zahteva:

– zahteva podana ustno na zapisnik

– pisna zahteva po pošti

– vložitev zahteve po elektronski pošti

Zahtevo se lahko poda na uradni elektronski naslov

Dostop do kataloga informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami: Prilagojen dostop do informacij javnega značaja zagotavljamo ljudem s posebnimi potrebami

4. STROŠKOVNIK IN CENIK

Cena za posredovanje informacij javnega značaja:

Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunamo vam lahko materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (prepis, fotokopija, elektronski zapis).

V primeru, da boste zahtevali informacije za ponovno uporabo in v pridobitne namene, vam bomo za posredovane informacije javnega značaja zaračunali materialne stroške. Informacij javnega značaja ne zaračunamo, če gre za uporabo informacij javnega značaja z namenom informiranja, zagotavljanja svobode izražanja, kulture in umetnosti ter uporabe informacij s strani medijev.

Če so informacije javnega značaja brezplačno objavljene na spletu, vam cene informacij za namen ponovne uporabe ne bomo zaračunali. V primeru, da boste zahtevali informacije javnega značaja v večjem obsegu, lahko od vas zahtevamo vnaprejšnji polog odmerjenega zneska za kritje stroškov posredovanja zahtevanih informacij.

Stroškovnik materialnih stroškov za ponovno uporabo informacij javnega značaja(Skupno 2.122 obiskov, današnjih obiskov 1)