Pravice in dolžnosti bralcev

Ko prebereš neznano knjigo, je, kot da si si pridobil dobrega prijatelja, ko jo vnovič prebereš,  je, kot da si srečal starega prijatelja.

Kitajski pregovor

I
DESET PRAVIC BRALCEV
1. DA NE BEREMO
2. DA PRESKAKUJEMO STRANI
3. DA KNJIGE NE DOKONČAMO
4. DA PONOVNO BEREMO
5. DA BEREMO KARKOLI
6. DA BEREMO ZARADI UŽITKA
7. DA BEREMO KJERKOLI
8. DA LISTAMO PO KNJIGAH
9. DA BEREMO NAGLAS
10. DA O PREBRANEM MOLČIMO

Daniel Pennac

ODNOS DO KNJIŽNIČNEGA GRADIVA

Uporabniki sami odgovarjajo za izposojeno knjižnično gradivo. Z njim ravnajo skrbno in ga nepoškodovanega vrnejo. V primeru, da uporabnik knjižnično gradivo izgubi ali tako poškoduje, da se ne da več popraviti, prinese v dogovoru s knjižničarko novo enako knjižno gradivo, knjižnično gradivo enake vrednosti ali v izjemnem primeru lahko tudi denar v vrednosti izgubljenega ali poškodovanega knjižničnega gradiva.

Poškodovanega knjižničnega gradiva uporabniki ne smejo sami popravljati. Uporabnik mora takoj, ko opazi poškodbo knjižničnega gradiva, o tem obvestiti knjižničarko.

::NA VRH STRANI::

IZPOSOJA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA

Med knjižnično gradivo spadajo knjige, priročniki, serijske publikacije in neknjižno gradivo. Uporabnik lahko uporablja knjižnično gradivo v prostorih šolske knjižnice ali si ga izposodi na dom, in sicer le med dnevi pouka; med počitnicami je šolska knjižnica zaprta.

Izposoja je možna v času, ko je šolska knjižnica odprta. Učenci si brez članske izkaznice ne morejo izposoditi knjižničnega gradiva, lahko pa ga izjemoma brez članske izkaznice vrnejo ali podaljšajo. Knjižnično gradivo lahko v izjemnih primerih vrnejo tudi sošolci ali starši, in to brez izkaznice. Učenec izposojenega gradiva in svoje članske izkaznice ne sme posojati drugim osebam, čeprav so vpisane v knjižnico.

Učenci imajo lahko naenkrat izposojene 3 enote knjižničnega gradiva. Po dogovoru s knjižničarko izjemoma tudi več ali manj. Izjema velja za učence 1. razreda, ki imajo lahko izposojeno 1 enoto, razen če se s knjižničarko drugače dogovorijo. Učenec si praviloma hkrati ne sme izposoditi več knjig za domače branje ali bralno značko.

Periodika se ne izposoja na dom. Prav tako na dom ne izposojamo določenih enciklopedij, slovarjev … Določeno knjižnično gradivo je lahko na voljo le v knjižnici, in sicer v primeru, ko gre za gradivo, ki se uporablja za pisanje referatov oz. drugih pisnih nalog in ni na voljo več enot.

ROK IZPOSOJE

Učenec imajo lahko knjižno gradivo doma največ 14 dni. Rok podaljšanja je običajno 14 dni.

Učenec lahko podaljša rok izposoje v primeru, če še ne zamuja, če ima opravičljiv razlog (bolezen). Knjižnično gradivo se lahko podaljša ustno ali telefonsko. Podaljšajo ga lahko uporabnik, njegovi starši ali skrbniki oz. sošolec(ka) (v primeru bolezni ali daljše odsotnosti).

Učencem, ki so neredni uporabniki in torej zamujajo, se novo knjižnično gradivo ne izposoja, dokler ne vrnejo že izposojenega gradiva. Da bi učenci pravočasno vračali knjižnično gradivo, knjižničarka učiteljem razdeli sezname učencev, ki zamujajo.

IZKAZNICA
Ob vpisu v šolsko knjižnico prejmejo učenci – člani šolske knjižnice OŠ Frana Roša brezplačno člansko izkaznico. Če učenec izkaznico izgubi, jo uniči ali poškoduje, plača simbolični znesek za izdelavo nove izkaznice. Učenec ima možnost, da izkaznico shrani v šolski knjižnici oz. učenci prve triade v matični učilnici. Članska izkaznica ni prenosljiva.

OBNAŠANJE V PROSTORIH KNJIŽNICE

V šolski knjižnici je dovoljeno in zaželeno, da uporabnik:

1. bere knjige in revije,
2. se uči,
3. dela domače naloge,
4. piše referate oz. druge pisne naloge,
5. si bogati svoj besedni zaklad,
6. rešuje uganke,
7. uporablja računalnik,
8. se pogovarja s prijatelji,
9. pomaga mlajšim,
10. najde svoj mir.
 I

V šolski knjižnici ni dovoljeno, da uporabnik:

1. trga in uničuje knjižnično gradivo,
2. trga liste iz periodike,
3. uporablja mobilni telefon,
4. vpije,
5. preklinja,
6. se lovi in teka po knjižnici,
7. se pretepa,
8. sedi na mizi,
9. je in pije,
10. se norčuje iz drugih.

I
Knjižničarka lahko zahteva, da uporabnik, ki ne upošteva knjižničnega in hišnega reda, za tisti dan zapusti šolsko knjižnico.

UPORABA RAČUNALNIKOV

Uporabnik lahko z vednostjo knjižničarke uporablja tudi računalnik za:

a) iskanje knjižničnega gradiva po katalogu (program šolska knjižnica, COBISS);
b) oblikovanje pisnih nalog (referat …);
c)  reševanje knjižnih ugank in knjižnega ter drugih kvizov;
č) iskanje informacij po internetu.

Pri uporabi imajo prednost uporabniki, ki potrebujejo informacije za šolsko delo.

Pri delu z računalnikom uporabnik ne sme:

a) uporabljati lastnih CD-jev,
b) igrati igric,
c)  brisati nameščenih programov,
č) nameščati svojih programov,
d) uničevati strojne opreme,
e) spreminjati nastavitev …

Učenci lahko tiskajo z interneta z dovoljenjem knjižničarke. Učenci morajo obvezno navesti bibliografske vire (internetni naslov, datum za vse informacije, ki so prevzete z interneta (grafika, zvok, film …)).
Odsvetovana je uporaba IRC-a, igric, obiskovanje spornih strani, vnašanje osebnih podatkov, nakupovanje …
Učencem, ki zlorabijo pravila, se odreče pravica do dostopa.

PIŠITE …

e- naslov: solska-knjiznjica@guest.arnes.si

Če imate kakšno željo …
Če imate kakšno vprašanje …
Če imate predlog za nakup nove knjige …
Če …

 

(Skupno 144 obiskov, današnjih obiskov 1)