Arhivi avtorja: Marjetka Novak

Stališče v zvezi z nestrinjanjem izvajanja ukrepov

V zvezi s številnimi pisanji o neustavnosti, neprimernosti in nezakonitosti predpisov, ki trenutno veljajo v zvezi z izvajanjem ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-COV-2, vas seznanjamo, da smo kot javni zavod dolžni spoštovati predpise, ki veljajo na področju Republike Slovenije. Ravnatelj oziroma direktor tako nima možnosti ali pristojnosti, da se odloči, katere predpise bo spoštoval in katerih ne. Prav tako javni zavod nima možnosti soditi, ali je posamezen predpis, ki velja, ustaven ali ne. Javni zavod pa ima pristojnost in tudi dolžnost, da izvaja vzgojno – izobraževano delo, skladno z vsemi veljavnimi predpisi, odloki, odredbami in drugimi pravno zavezujočimi akti. Prioriteta javnega zavoda je torej izvajanje svoje zakonske pristojnosti, ob spoštovanju vseh navodil in priporočil za zagotavljanje varnosti in zdravja vseh udeležencev vzgojno-izobraževalnega procesa.
Vsled navedenemu tako zavod na pozive, posredovane s strani raznih iniciativ, združenj in drugih, ne bo odgovarjal.

Informacije o programski opremi microsoft o365

1. Center za varnejši internet Safe.si je, tudi s sodelovanjem ZASSS, oblikoval priporočila za starše, ki jih je vredno prebrati in upoštevati:
https://safe.si/starsi/priporocila-za-starse-pri-izvajanju-pouka-na-daljavo-varnostni-vidik
Uporabne so tudi povezave na koncu dokumenta.

Za informacije je koristno prebrati tudi, kaj so strokovnjaki za varnost na spletu priporočili učiteljem:
https://safe.si/ucitelji/priporocila-za-sole-in-ucitelje-pri-izobrazevanju-na-daljavo-varnostni-vidik

2. Center za varnejši internet Safe.si bo  17. septembra ob 18. uri izvedel 60-minutni spletni seminar z naslovom “Varno na internetu s Safe.si” na temo varne uporabe interneta za starše otrok od 7. razreda do konca srednje šole. Sodelovala bosta Safe.si predavatelja Tjaša Jerman Kuželički in dr. Benjamin Lesjak. Predavanje si bo predvidoma mogoče ogledati v živo preko YouTube in Facebooka.

Priporočamo udeležbo, več informacij je na povezavi:
https://safe.si/novice/izobrazevalni-spletni-seminar-o-varni-in-odgovorni-rabi-interneta-za-starse-otrok-od-7

3. Za šolsko delo se veliko uporablja Microsoftova programska oprema. Zato ima MIZŠ s podjetjem dogovor po katerem imajo vse osnovne in srednje šole v Sloveniji, ter njihovi učenci dostop do brezplačnega paketa programov Office 365 (krajše o365), ki vključuje programe Word, Excel, PowerPoint, OndeDrive, Teams, Minecraft Education …

V praksi to pomeni, da si lahko družina šolarja legalno in brezplačno naloži o365 na do 5 računalnikov. Šola mora za to najprej odpreti učencem SIO.mdm uporabniške račune (večina šol to že ima). Potem pa je mogoče s pomočjo navodil naložiti programe. Več si lahko preberete na:
Pridobitev Office 365: https://aai.arnes.si/office365
Predstavitev Office 365: https://o365.arnes.si/
Pomoč v primeru vprašanj: http://www.arnes.si/pomoc-uporabnikom/

V primeru nejasnosti se lahko obrnete na šolo.

NAGRAJENCI 24. likovnega in literarnega natečaja “Naravne in druge nesreče – Bolje pripravljen kot poplavljen!«

Uprava RS za zaščito in reševanje je tudi letos razpisala likovni in literarni
natečaj z izbrano temo: “Naravne in druge nesreče – Bolje pripravljen kot
poplavljen!«.
Na natečaju so sodelovali tudi naši roševci in zopet smo dokazali, da
znamo spretno vihteti naše čopiče in pisala.
Naša najmlajša nagrajenka, drugošolka Iris Hotič, je prejela nagrado za
svoj likovni izdelek, šestošolka Tia Ržen ter osmošolca Aljaž Ogrizek in
Julija Adamič pa nagrado za svoje literarno delo.
Vsem nagrajencem čestitamo!

Ponosni mentorici Mateja Lešničar in Nataša Čupeljić

POUK NA DALJAVO – navodilo

Na spletni strani šole je zavihek z naslovom POUK NA DALJAVO. Pod tem zavihkom bodo vsak ponedeljek do 8. ure zjutraj objavljena pripravljena gradiva za posamezni razred oziroma predmet. Učenci bodo pripravljene naloge reševali v zvezke, delovne zvezke ali po spletu. Po vrnitvi v šolo bodo učitelji opravljene naloge pregledali in, v kolikor bodo kakšne nejasnosti, snov ponovili ter dodatno razložili. Načrtovano ocenjevanje znanja se bo zaradi pouka na daljavo izvedlo po dogovoru po vrnitvi učencev v šolo. Verjamemo in se zagotovo vsi strinjamo, da je trenutno na prvem mestu zdravje, a vseeno prosimo vse starše, da otrokom pomagate pri delu na daljavo tako, da poskrbite, da bodo vaši otroci delo opravili.

O tem, kako bo potekalo delo po vrnitvi v šolo in kakšen primanjkljaj bo potrebno nadomestiti, nas bo obvestilo ministrstvo po vrnitvi v šolo. Vsekakor pa se bomo potrudili, da bo izpad pouka čim manjši in da se bodo aktivnosti, ki jih bodo učenci izvajali kot pouk na daljavo, čim bolj štele k realizaciji učne snovi. Učenci bodo imeli doma veliko časa, naj ga nekaj izkoristijo tudi za opravljanje sprotnega, vsakodnevnega šolskega dela.

Strokovni delavci in vodstvo šole (http://www.os-frana-rosa.si/sola-2/) bomo dosegljivi ves čas prekinitve pouka od ponedeljka do petka v času med 8.00 in 14.00 po elektronski pošti (http://www.os-frana-rosa.si/govorilne-ure/). V kolikor učitelj ne bo bolniško odsoten, vam bo glede vprašanj v zvezi s poukom na daljavo odgovoril v roku 24 ur. V tajništvo šole bo mogoče poklicati v času uradnih ur med 9.30 in 11.30 na telefonsko številko 03/4250600.

Prosimo za redno spremljanje objav na šolski spletni strani, saj vas bo šola o vseh pomembnih informacijah obveščala na ta način.

Že vnaprej se vam vsem zahvaljujem za vso pomoč. Vsem nam želim, da ostanemo zdravi in optimistični. Ne pozabimo na medsebojno pomoč in skrb za drug drugega.

Vse dobro

Nataša Gajšek Ključarič

ravnateljica

PRIDOBLJEN CERTIFIKAT KAKOVOSTI

Na Osnovni šoli Frana Roša smo po zunanji presoji ocenjevalcev 1. julija 2019 prejeli certifikat kakovosti. Pridobljeni certifikat temelji na preverjanju in ugotavljanju učinkovitosti izvajanja zakonskih in drugih zahtev v vsakodnevni praksi.

Zahteve sistema vodenja kakovosti za osnovne šole izhajajo iz KZP – kakovost za prihodnost.

Ob preverjanju zahtev KzP pa smo izpostavili tudi svoje kakovostne posebnosti in močne plati, ki bogatijo učinkovito delovanje šole. To je visoka sodelovalna kultura med vsemi delavci šole in ostalimi deležniki. To vodilo je tudi osnovno sporočilo naše vizije:

SREČUJEMO SE V ŠOLI, KJER JE UMETNOST DRUŽENJA URESNIČENA V BOGATENJU ZNANJA, ČLOVEČNOSTI IN RAZVIJANJU DELOVNIH NAVAD.